Forretningsbetingelser

Et kundeforhold ved Best One A/S inkluderer registrering af kundens navn, adresse og e-mail i Best One A/S systemer. Kunder der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Best One A/S opmærksom på dette.

1. Generelt
Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Best One A/S og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betingelserne er et tillæg til den enkelte indgåede aftale/ordre imellem kunden og Best One A/S. Best One leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og i få tilfælde private forbrugere og her accepterer kunden ved afgivelse af aftale/ordre, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører, da alt udført arbejde tilpasses individuelt. Disse betingelser er gældende for de produkter som Best One A/S tilbyder, det kan bl.a. være hjemmesider, online markedsføring med mere.

2. Aftalens indgåelse
Aftalen indgås mellem parterne ved underskrift af en aftale eller ved kundens accept pr. mail. Kunden forpligter sig ved indgåelse til at levere alt relevant materiale til udførelse af det bestilte arbejde, hvis relevant materiale ikke fremsendes indenfor 14 dage, forbeholder Best One A/S sig retten til at bruge andet materiale, der ydes herefter 30 dage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning. Kunden giver ved aftaleindgåelse Best One A/S tilladelse til at oprette, redigere og servicere kundens data på de aftalte platforme, samt platforme beslægtet hermed f.eks. hjemmeside, søgemaskiner, sociale medier o. lign. Kunden indestår selv for egne rettigheder og evt. tilladelser ift. brug af 3. partslogoer. Aftaleperioden for de enkelte produkter vil fremgå af faktura. Best One A/S forbeholder sig ret til at annullere en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret. Ophavsretten til annoncer, billeder, hjemmesidedesign, tekster og lign. tilfalder først kunden når hele aftalen er betalt til fulde.

3. Opsigelse
Aftalen er uopsigelig i den aftalte periode og gælder for det antal måneder, der er anført på aftalen. Aftalen fortsætter automatisk med samme antal måneder, medmindre kunden opsiger skriftligt med et varsel på minimum 30 dage før udløb, opsigelser modtages kun skriftligt via anbefalet brev eller mail til info@best-one.dk. Ved kundens opsigelse til udløb af en aftale vil Best One A/S slutfakturere den samlede aftale og alle andre betalingsaftaler bortfalder. Best One A/S kan til hver en tid opsige en aftale med 30 dages varsel, eventuelt forudbetalt beløb vil i dette tilfælde blive tilbageført til kunden, ud fra en beregning foretaget af Best One A/S hvor der bl.a. tages væsentlig højde for tidsforbruget.

4. Databehandleraftale
Hvis Best One A/S optræder som databehandler for kunden i databeskyttelsesrettens forstand, gælder databehandleraftalen, der udgør et bilag til- og er en integreret del af aftalen.

5. Fakturering og betalingsbetingelser
Alle faktura sendes med otte dages forfald, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplyste priser er eksklusiv moms. Fakturering sker efter kunden har godkendt første udkast til design/annoncer, dog maks. 10 arbejdsdage fra modtagelse. Best One A/S er berettiget til at fakturere markedsføringsydelser, hjemmeside og lign. produkter straks efter aftalens indgåelse. Best One A/S tilbyder årlig betaling. Dette ses alene som en betalingsordning og ændrer ikke på den indgåede aftales periode, betingelser eller lign. Misligholder kunden betalinger eller andre aftaler bortfalder betalingsaftalen og Best One A/S vil umiddelbart efter slutfakturere det totale beløb. Ved forsinket betaling skal der svares renter med 2 % pr. måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 310 kr. samt i øvrigt et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Tilbageholdelse af services fritager ikke kunden for betaling.

6. Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse vedr. systemer og servere
Best One A/S tilstræber sig at alle systemer og servere altid er fuld funktionsdygtige. Best One A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab, ved eventuel nedetid eller mangler hos Best One A/S leverandører eller øvrige tredjemands forhold. Best One A/S forbeholder sig retten til at foretage opdateringer, reparationer eller lign. med driftsstop til følge. I sådanne tilfælde bestræber Best One A/S sig på at give besked via www.best-one.dk eller pr. mail. Best One A/S har til hensigt at levere alt modtagelse af mails/henvendelser/forespørgsler via eventuelle kontaktformularer men fraskriver sig ethvert ansvar for manglende modtagelse af henvendelser og kan ikke holdes til ansvar for evt. tab. Re-delegeres et domænenavn kan Best One A/S ikke holdes til ansvar for et eventuelt tab af data, herunder mails, materiale og lign. Best One A/S fraskriver sig ansvar for force-majeure forhold, der ligger uden for Best One A/S kontrol og som Best One A/S ikke kunne havde taget højde for. Best One A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab herunder; datatab, tab af mulig fortjeneste, driftstab eller øvrige tab. Anvendes der et søgeord i kundens annoncering eller på hjemmesiden, der er i strid med markedsføringsloven, eller på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Best One A/S ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.
Særligt vedr. GDPR

Best One A/S kan ikke stilles til ansvar overfor evt. manglende overholdelse af EU-lovgivning vedr. GDPR, herunder behandling og opbevaring af persondata modtaget via en ydelse fra Best One A/S, herunder bl.a. kontaktformular fra hjemmeside, mail, Facebook annoncering og/eller Google annoncering. Best One A/S har udarbejdet en standard-databehandleraftale som kan udleveres.

7. Hosting, hjemmesider og domæner
Hosting hos Best One A/S giver mulighed for at lagre en bestemt mængde data og datafiler via Best One A/S. Der betales ikke for trafik til kundens hjemmeside. Det er ikke tilladt at have store filarkiver med der kan downloades gratis af andre, det kan være musikfiler, videoer eller lign. Best One A/S kan uden varsel ændre den øvre grænse for mængden af data for det enkelte webhotel. I særlige tilfælde og kun ved ekstraordinært store mængde trafik vil Best One A/S kontakte kunden.

Såfremt kunden ønsker at flytte sin hjemmeside til et andet webhotel, vil Best One A/S sende en kopi af hjemmesiden til kunden, såfremt der er foretaget fuld betaling af hele aftalen. Best One A/S påtager sig intet ansvar for hjemmesidens funktion på andre webhoteller. Best One yder ikke support på hjemmesider der er hostet på andre servere. Ved bestilling af domæner erklærer kunden sig indforstået med brugen af domænenavnet og er ligeledes ansvarlig for at det ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder. Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Vores hostingaftale inkluderer oftest fri support af tekster og billeder på hjemmesiden. Der gives hverken adgang til database eller FTP for vores hostede hjemmesider. Det er muligt at få oprettet en bruger således at kunden selv kan foretage rettelser, af sikkerhedsmæssige årsager giver der ikke administratoradgang, så længe hjemmesiden er hostet på Best One A/S servere.

8. Misligholdelse
Misligholdes aftalen herunder betalingsbetingelser, brud på dansk lovgivning, krænkende adfærd eller anden handling, der på nogen måde skader Best One A/S eller andre, vil services herunder også evt. mail-hosting uden varsel blive lukket. Først når forholdene er bragt i orden og Best One A/S har sikret sig at det ikke gentager sig, vil der blive åbnet op for de tilkøbte services. I tilfælde af lukning af services kan Best One A/S ikke stilles til ansvar for evt. tab, dette gælder også evt. tab for tredjemand.

9. Behandling af personoplysninger
I vores privatlivspolitik fremgår det, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, når du er i berøring med Best One A/S.

10. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser skal afgøres ved de danske domstole i København.

Opdateret: 26.01.2024